Administratorem Twoich danych osobowych jest:
tomapps Tomasz Majerski
ul. Gen. W. Andersa 10/31
82-300 Elbląg
NIP 5782954181
REGON 281091453
numer telefonu: +48 512 218 425
adres e-mail: [email protected]

Ciasteczka

Nasza strona korzysta z plików cookie, tzw. ciasteczek aby poprawnie wyświetlać treści oraz zbierać informacje o odwiedzających użytkownikach (w tym o Tobie) do celów statystycznych. Korzystamy z usługi Google Analytics, która zbiera informacje na podstawie Twojej przeglądarki.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Z kim dzielimy się danymi

Nie udostępniamy Twoich danych nikomu.

Jak długo przechowujemy twoje dane

Przetwarzamy Twoje dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to od nas wymagane zgodnie z prawem, w szczególności do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w tym obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych.

Jakie masz prawa do swoich danych

Prawo dostępu do danych

Masz prawo uzyskać informację odnośnie przechowywanych przez nas danych osobowych na Twój temat, w tym kopię tych danych.

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania masz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do usunięcia danych

Masz prawo domagać się usunięcia swoich danych osobowych przechowywanych przez nas w następujących przypadkach:

 • Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane,
 • cofnąłeś(aś) zgodę , na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 • wniosłeś(aś) sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub sprzeciw dotyczy przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego,
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie krajowym,
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które nam dostarczyłeś(aś), jeżeli przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli domagasz się przesłania tych danych do innego administratora danych, zostanie to zrealizowane, o ile istnieje taka możliwość techniczna.

Prawo ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo zażądać, aby przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało ograniczone, w następujących przypadkach:

 • kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Tobie potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • wniosłeś(aś) sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, masz prawo do sprzeciwu w dowolnym czasie wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 RODO.

Prawo do wycofania zgody

Masz prawo do wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Jeśli chcesz skorzystać z przysługujących praw prosimy o przesłanie do nas wiadomości na adres: [email protected], lub pocztą tradycyjną na adres: Gen. W. Andersa 10/31, 82-300 Elbląg.

Bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe naruszamy przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Gdzie przesyłamy Twoje dane

Twoje dane osobowe przesyłane za pomocą formularza kontaktowego przesyłane są adres e-mail: [email protected]. Aby zwiększyć bezpieczeństwo zainstalowaliśmy certyfikat SSL.